Kursnummer: 20170057

Basal radiologi för primärjourer


Kursdatum 09 Okt, 2017 - 13 Okt, 2017
Kursorter Uppsala län
Sista ansökningsdag 31 Maj, 2017
Nivå
  • Läkare under specialistutbildning/ST
Specialiteter Radiologi

1. Kurstitel

Kurstitel

Basal radiologi för primärjourer

Sökord

Radiologi • Röntgen • Grundläggande • Basal • Jour • Jourförberedande • Primärjour • Trauma • Preliminärsvar • PACS

2. Målgrupp

Nivå

Läkare under specialistutbildning/ST

Specialitet

Radiologi

Ytterligare information

Kursen vänder sig i första hand till läkare som nyligen påbörjat sin ST-utbildning inom radiologi, men kan även vara till nytta för läkare som redan börjat arbeta som primärjour. För att få ut så mycket som möjligt av kursen rekommenderas att sökande (när kursen går av stapeln) har tillryggalagt minst ett halvår av sin ST.

3. Behovsbeskrivning

Behovsbeskrivning

Kursen avser att ge en bred grundläggande kunskap inom medicinsk radiologi med genomgång av de diagnoser som är vanligt förekommande på jourtid inom barn-, muskuloskeletal-, neuro-, thorax-, gastro- och uroradiologi. Dessutom kommer trauma-CT att avhandlas separat. Utbildningen ger kunskaper som ingår i kurskraven för delar av delmålen C1-2, C5-10 och C12 i Socialstyrelsens målbeskrivning för specialistutbildning i Radiologi.

Under specialistutbildningen i radiologi ingår på tidigt stadium inhämtande av kunskap för att kunna tjänstgöra som primärjour. Det finns ett stort behov av en övergripande utbildning i basal diagnostik av sjukdomar som handläggs under jourtid. Det finns ingen annan svensk kurs, som täcker basal radiologi med inriktning på radiologisk diagnostik för primärjourer. Såväl teoretiska som praktiska diagnostiska kunskaper är essentiella för en korrekt bilddiagnostik på jourtid. Den radiologiska diagnostiken på jourtid innefattar numera många olika bildgivande metoder: konventionell röntgen, datortomografi (CT), magnetisk resonans (MR) och ultraljud. Primärjouren utför även genomlysningsundersökningar, punktioner och dräninläggning vid behov.

4. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

1. Att genom föreläsningar och praktiska bilddiagnostikövningar ge basal kunskap om radiologisk diagnostik av de sjukdomstillstånd hos vuxna och barn som handläggs på jourtid inom:
– Barnradiologi
– Muskuloskeletal radiologi
– Thoraxradiologi
– Neuroradiologi
– Gastro- och uroradiologi
2. Ge kunskap om hur man skriver bra preliminärsvar på radiologiska jourundersökningar och hur man hjälper klinikern att optimera val av radiologisk undersökning.

2. Ge kunskap om hur man skriver bra preliminärsvar på radiologiska jourundersökningar och hur man hjälper klinikern att optimera val av radiologisk undersökning.

Resultat för deltagaren

Uppnå kompetens att bedriva korrekt radiologisk diagnostik på jourtid.

Resultat för patient och samhället

Rätt diagnos och därmed möjlighet till rätt behandling på jourtid.

Bättre kvalitet på radiologisk primärjoursdiagnostik och optimerat metodval för akut bilddiagnostik, vilket i sin tur kan ge ekonomiska vinster.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Delar av delmål C1-2, C5-10 och C12 i Socialstyrelsens målbeskrivning för specialistutbildning i Radiologi, SOSFS 2015:8 (motsvarande delar av delmål 1-3, 5 och 7-12 i Bild- och funktionsmedicin, SOSFS 2008:17).

5. Program

Schema

Föreläsare är Överläk. Pär Dahlman, Prof. Anders Magnusson, Överläk. Charlotte Ebeling-Barbier, Specialistläk. Anders Nilsson, Prof. Elna-Marie Larsson, Överläk. Eva Penno, Överläk. Johan Wikström, Överläk. Malin Helenius, Överläk. Mari Hänni, Överläk. Maria Lönnemark, Specialistläk. Nafsika Korsavidou, Överläk. Olov Duvernoy, Prof. Pär Gerwins, Specialistläk. Thomas Eriksson, Överläk. Tomas Hansen, Överläk. Tomas Söderman, Specialistläk. Vilma Velickaite, Speciaistläk. Anna Grabowska och Specialistläk. Ulf Johnson, samtliga på Akademiska sjukhuset.
Ovanstående överläkare, specialistläkare, professorer och docenter har mångårig erfarenhet av diagnostik inom medicinsk radiologi. De har också uteslutande lång undervisningserfarenhet.

Direktlänk till kursschema:
http://www.basal.radiologi.st/?page=schedule

6. Metodik

Pedagogisk metod

Undervisningen består av föreläsningar på förmiddagarna och repetitionsövningar i seminarieform på eftermiddagarna. De sistnämnda kommer att bestå av radiologisk diagnostik av sjukdomar av den typ som avhandlats på förmiddagen, där deltagarna i grupper om två personer vid undervisningsdatorer får granska radiologiska bilder från autentiska jourfall. Varje eftermiddagsseminarium inkluderar lärarledd genomgång av fallen med diskussion av fynd, behov av komplettering med ytterligare undersökningar, hur man bäst beskriver fynden i svaret till klinikern, när man behöver kontakta bakjouren etc.
Det avhandlas även förslag till hur man skriver ett bra preliminärsvar på jourtid och när man bör kontakta bakjouren.

Kursmaterial

Tillgång till föreläsningarna i digitalt format (pdf) under och efter kursen via webbsida/filarea. Inga fysiska handouts tillhandhålls.

Förberedelser

Radiologi, P Aspelin och H Pettersson (red), Studentlitteratur.

Kunskapskontroll

Test med multiple choice-frågor och bilddiagnostik.

Kompetensöverföring

Basfakta och träning i färdighet att skriva utlåtanden på akuta radiologiska undersökningar kan användas av deltagarna när de arbetar som primärjourer i den egna verksamheten.

8. Utvärdering

Lipus utvärdering

Kursvärdering med utgångspunkt från LIPUS utvärderingsmall. Skriftlig återkoppling till lärarna. Utvärderingskommentarer kommer att användas för förbättring vid eventuell upprepning av kursen.

Tidigare Lipus- eller IPULS-certifiering

2011-01-24, Ipulsnr: 20100211
2011-10-17, Ipulsnr: 20110070
2012-10-08, Ipulsnr: 20120055
2013-10-07, Lipusnr: 20130019
2014-10-06, Lipus-nr: 20130205
2015-10-05. Lipus-nr: 20150028
2016-10-03, Lipusnr: 20160039

Planering

Vid 2016 års kursupplaga infördes fullvärdig PACS-miljö på hälften av eftermiddagsseminarierna utifrån tidigare synpunkter i utvärderingarna. Detta upplägg föll väl ut och inför årets kursupplaga är målsättningen att införa PACS-miljö även för resterande seminarier.

9. Praktisk information

Startdatum

09 Okt, 2017

Slutdatum

13 Okt, 2017

Andra tidsuppgifter

Heltid.

Kursplats

Uppsala, Akademiska sjukhuset.

Kursorten – län

Uppsala län

Antal deltagare

28

Språk

Svenska

Avgift

11 800 kr. I detta ingår digitalt kursmaterial, lunch måndag-torsdag, samt kaffe och kaffebröd/frukt mån–fre förmiddag och mån–tor eftermiddag.

Kursavgiften återbetalas vid återbud endast om någon reserv kan antas, en administrativ avgift om 1000 kr tas i så fall ut.

Kringkostnader

Resor och boende betalas av kursdeltagarna.

Sista anmälningsdatum

31 Maj, 2017

Anmälningsförfarande

Kursanmälan öppnar måndagen den 24 april klockan 09:00, och då ENDAST via digitalt Googleformulär (länk via kurswebbplatsen http://www.basal.radiologi.st). Endast komplett anmälan behandlas!

Vi reserverar oss för att ställa in kursen om antalet sökande mot förmodan blir för få.

Intyg

Intyg om deltagande och genomfört test (oavsett resultat) alternativt utan genomfört test. För kursintyg krävs 100 % närvaro

Kontaktperson

Annika Häger
kursadministratör

Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Radiologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
tel 018-611 48 15
mob 070-167 9066
info@basal.radiologi.st

http://www.basal.radiologi.st

Länk till kursens webbplats

www.basal.radiologi.st

10. Antagning

Antagningsförfarande

Tilldelning av kursplatser sker löpande i den ordning som anmälan inkommer efter det att anmälningsformuläret öppnat måndagen den 24 april klockan 09:00.

Bekräftelse

Antagningsbesked ges löpande.

Krav för deltagande

Fortbildningen ska vara en del av deltagarens kompetensutveckling och ske efter godkännande av behörig chef.

11. Kursansvariga

Initiativtagare

BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Ansvarig för innehåll

Pär Dahlman, överläkare, och Per Blomqvist, ST-läkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Pär Dahlman, överläkare, och Per Blomqvist, ST-läkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Kursadministration

Annika Häger
Kursadministratör
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Radiologi
Uppsala universitet

Övriga samarbetspartners

Kursplaneringsgrupp vid Akademiska sjukhuset: Per Gerwins, Christina Lundberg, Maria Lönnemark, Ulf Johnson, Elna-Marie Larsson och Annika Häger.

Målgruppsrepresentant

Ulf Johnson, specialistläkare, och Per Blomqvist, ST-läkare, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

12. Finansiering

Finansiering

Deltagarnas kursavgift.

Kringarrangemang

En frivillig social kvällsaktivitet med förtäring (finansieras via kursavgiften).

Sponsorers närvaro

Kursen (med undantag för kringarrangemanget angivet under punkt 12b) ges helt utan extern finansiering.

Jävsförhållande

Nej