Kursnummer: 20160144

Klinisk Fysiologisk Kärldiagnostik


Kursdatum 23 Jan, 2017 - 26 Jan, 2017
Kursorter Västra Götalands län
Sista ansökningsdag 01 Nov, 2016
Nivå
  • Färdiga specialister (Fortbildning)
  • Läkare under specialistutbildning/ST

1. Kurstitel

Kurstitel

Klinisk Fysiologisk Kärldiagnostik

Sökord

Ultraljud,Karotisdoppler,artärdiagnostik med ultraljud,ultraljudsdiagnostik djup ventrombos,Ultraljud vid venös insufficiens,Ultraljud vid AV-fistel,Aortascreening

2. Målgrupp

Nivå

Färdiga specialister (Fortbildning), Läkare under specialistutbildning/ST

Specialitet

Klinisk fysiologi, Kärlkirurgi, Radiologi

Andra yrken

Biomedicinsk Analytiker

Ytterligare information

Kursen vänder sig i första hand till läkare under specialistutbildning inom klinisk fysiologi men kan även vara av värde för ST-läkare inom radiologi, kärlkirurgi samt invärtesmedicin med intresse för angiologi. Även specialintresserade biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi kan komma att beredas plats.

3. Behovsbeskrivning

Behovsbeskrivning

Klinisk fysiologisk kärldiagnostik med ultraljud bedrivs idag framför allt på klinisk fysiologiska kärllaboratorier men även inom radiologi och ibland i direkt anslutning till kärlkirurgisk verksamhet. Ultraljudsdiagnostiken har genomgått en snabb utveckling och är idag en mycket viktig del i screening, diagnostik och uppföljning av kärlsjukdomar. Det finns därför ett behov av att ge en samlad uppdaterad bild av kunskapsläget avseende indikation, utförande och bedömningskriterier för de vanligast förekommande kärlultraljuds-undersökningarna.

4. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Kursen har som mål att ge en god teoretisk kunskap om indikation, utförande och bedömning av de vanligast förekommande kärlultraljudsundersökningarna som idag utförs inom klinisk fysiologi. Kursen avser även att sätta dessa undersökningar i sitt kliniska sammanhang och ge en övergripande kunskap om näraliggande radiologiska kärlundersökningsmetoder.

Resultat för deltagaren

För den enskilde deltagaren har kursen som mål att ge en god teoretisk kunskap om utförande och bedömning av kärlultraljudsundersökningar samt deras för- och nackdelar.
Kursen kommer även att ge en övergripande kunskap kring radiologiska och invasiva metoder. Även kliniska aspekter kommer att belysas för att på så sätt öka kunskapen om betydelsen av undersökningsresultat och därmed optimera handläggning.

Delmål för ST angivna av kursproducent

SOSFS 2008:17 Klinisk Fysiologi; del av delmål: 1,2,3,5,7,8,11
BFM; 1,2,3,5
Kärlkirurgi; 6,7,9,11.
SOSFS 2015:8 Klinisk fysiologi del av delmål c1,c2,c3 och delmål c10.
Radiologi; del av delmål c1,c2 och c3.
Kärlkirurgi; del av delmål c2,c6,c7,c8,c9,c10 och c12.

5. Program

Schema

Vg se bifogat preliminärt schema

Bifogad fil

schema, föreläsarförteckning och kursansökan

6. Metodik

Pedagogisk metod

Kursen består huvusakligen av föreläsnngar tillsammans med fallpresentationer. Då varje block under kursen innehåller kliniska såväl som diagnostiska och interventionella föreläsningar finns bra möjligheter till givande diskussion.

Kursmaterial

Åhörarkopior kommer att lämnas framförallt digitalt

Förberedelser

Som förberedelse är det lämpligt att läsa "Klinisk fysiologisk kärldiagnostik", Red; Jogestrand, Rosfors. Studenlitteratur 2002.
Önskvärt är att kursdeltagarna har goda kunskaper i kärlanatomi då detta inte kommer att repeteras separat under kursen.
För att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt har man fördel av att ha basala kunskaper i ultraljudsmetodik.

7. Uppföljning

Kompetensutveckling

Lista med kontaktuppgifter till föreläsarna delas ut och det finns möjlighet att efter kursens kontakta föreläsarna via mail om så önskas.

8. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utvärdering sker i direkt anslutning till kursen enligt Lipus utvärderingsmall inkluderande egna frågor som kommer att sammanställas enligt Lipus riktlinjer.
Resultatet kommer att delges föreläsarna. Återkoppling till deltagarna sker via klinikens hemsida. Kursutvärderingens resultat kommer ligga till grund för förbättring av framtida kurser.

Tidigare Lipus- eller IPULS-certifiering

Klinisk Fysiologisk Kärldiagnostik, Kurs nr 20140139. 140126-140129

Planering

Justeringar av kursens innehåll och fördelning av föreläsningstid. Byte av enstaka föreläsare.

9. Praktisk information

Startdatum

23 Jan, 2017

Slutdatum

26 Jan, 2017

Andra tidsuppgifter

Heltid

Kursplats

Göteborg, Konferenscentrum Wallenberg på Medicinarberget i anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kursorten – län

Västra Götalands län

Antal deltagare

30

Språk

Svenska. En enstaka föreläsare talar skandinaviska (norska)

Avgift

7500:- exkl moms. Lunch kaffe och två kursmiddagar ingår.

Kringkostnader

Resa och boende

Sista anmälningsdatum

01 Nov, 2016

Anmälningsförfarande

Anmälan görs via bifogad blankett som mailas till kurssekreterare Christina Karlsson; christina.ab.karlsson@vgregion.se
Kursansökan måste vara komplett ifylld.

Intyg

Kursintyg om genomförd kurs delas ut vid kursens slut efter ifylld kursutvärdering.
Socialstyrelsens särskilda intyg för ST-läkare utfärdas vid förfrågan.

Kontaktperson

Kurssekreterare: Christina Karlsson; Klinisk Fysiologi SU, 413 45 Göteborg. Tel 031-3428009.
e-post; christina.ab.karlsson@vgregion.se

10. Antagning

Antagningsförfarande

Antagning sker i den ordning anmälan kommer in. ST-läkare i klinisk fysiologi är prioriterade.

Bekräftelse

Slutligt besked om antagande till kursen meddelas via mail senast 15 november (2 veckor efter anmälningstiden gått ut).

Krav för deltagande

Godkännande från huvudman

11. Kursansvariga

Initiativtagare

Klinisk Fysiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Ansvarig för innehåll

Docent/Överläkare Peter Gjertsson, Professor/Överläkare Göran Bergström, Överläkare Johan Fredén-Lindqvist, Docent/Överläkare Lena Karlsson. Samtliga vid Klinisk Fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Docent och vårdenhetsöverläkare Lena Karlsson, Kärl-njursektionen, Klinisk Fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 41345 Göteborg. tel 031-3428032.
e-post: lena.s.karlsson@vgregion.se

Kursadministration

Kurssekreterare: Christina Karlsson.
tel 031-3428009
e-post: christina.ab.karlsson@vgregion.se

Övriga samarbetspartners

-

Målgruppsrepresentant

Malin Spetz, ST-läkare Klinisk Fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

12. Finansiering

Finansiering

Kursen finansieras av deltagaravgiften

Kringarrangemang

Luncher, kaffe samt två kursmiddagar finansieras av deltagaravgiften.

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer närvarande

Jävsförhållande

Inga jävsförhållanden aktuella för kursen är deklarerade av ansvariga eller föreläsare