Kursnummer: 20160010

Juridik för ST-läkare och handledare


Kursdatum 05 Feb, 2016 - 26 Feb, 2017
Kursorter Stockholms län
Sista ansökningsdag Ej angivet

1. Kurstitel

Kurstitel

Juridik för ST-läkare och handledare

2. Målgrupp

Nivå

Läkare under specialistutbildning/ST

Specialitet

Akutsjukvård, Allergologi, Allmänmedicin, Anestesi och intensivvård, Arbets- och miljömedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomshematologi och onkologi, Barn- och ungdomskardiologi, Barn- och ungdomskirurgi, Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Barn- och ungdomspsykiatri, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Gynekologisk onkologi, Handkirurgi, Hematologi, Hud- och könssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar, Infektionssjukdomar, Internmedicin, Kardiologi, Kirurgi, Klinisk farmakologi, Klinisk fysiologi, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk neurofysiologi, Klinisk patologi, Kärlkirurgi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Neonatologi, Neurokirurgi, Neurologi, Neuroradiologi, Njurmedicin, Nuklearmedicin, Obstetrik och gynekologi, Onkologi, Ortopedi, Plastikkirurgi, Psykiatri, Radiologi, Rehabiliteringsmedicin, Reumatologi, Rättsmedicin, Rättspsykiatri, Röst- och talrubbningar, Smärtlindring, Socialmedicin, Thoraxkirurgi, Urologi, Ögonsjukdomar, Öron-, näs- och halssjukdomar, Arbetsmedicin, Beroendemedicin, Palliativ medicin, Skolhälsovård, Vårdhygien, Äldrepsykiatri

Ytterligare information

Den medicinska juridiken berör alla ST-läkare oavsett verksamhetsområde.

3. Behovsbeskrivning

Behovsbeskrivning

Rättssystemet accepterar inte okunskap om gällande rätt - s.k. rättsvillfarelse. Översatt till medicinsk verksamhet innebär detta att ST-läkaren måste ha en god kunskap om det medicinska rättsområdet och kunna tillämpa reglerna korrekt. Lagstiftaren har valt att utforma hälso- och sjukvårdslagstiftningen som en skyldighetslagstiftning med uttryckliga krav fördelade på vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet med lagstiftningen är i första hand att värna patientsäkerheten. Mot bakgrund av den pågående forskningen kring ”the second victim” är det samtidigt fråga om säkerheten för ST-läkarens egen del. Rättsvillfarelse äventyrar säkerheten för både patienter och personal och utgör en risk för vårdskador.

Inte minst genom patientlagen (2014:821) har patientens rättsliga ställning flyttats fram genom skärpta och utvidgade krav på att informera, att samråda, att inhämta samtycke och så långt möjligt ge patienten utrymme för delaktighet i vården och behandlingen. Något som i sin tur ställer krav på ST-läkaren och ändamålsenlig implementering av regelverket i mötet med varje patient.

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) framgår att ST-läkaren ska ha en handledare och att denne ska ha kunskaper i bl.a. etik. Även om det förutsätts att handledaren i sin handledning av ST-läkaren för egen del har erforderlig kompetens för att göra ST-läkaren uppmärksam på den juridik som på olika sätt och i olika delar reglerar den medicinska yrkesutövningen kan kursen tillgodose eventuellt behov av kompetensutveckling också för handledaren.

4. Kursens mål - förväntat resultat

Övergripande mål

Utbildningen, som är gemensam för alla ST-läkare, oavsett specialitet, omfattar två kursdagar och genomförs i en kombination av föreläsningar och diskussioner kring viktiga frågeställningar och praktikfall. Utbildningen är öppen också för ST-läkares handledare.

Kursen ska ge ST-läkaren nödvändig och erforderlig kunskap om de allmänna rättsliga skyldigheter som föreskrivs i patientsäkerhetslagen (2010:659) i fråga om yrkesutövningen tillsammans med vad som föreskrivs i fråga om (i både allmänna och specifika föreskrifter) informationshantering, journalföring, sekretess, läkemedelshantering och medicintekniska produkter. Samtidigt får ST-läkaren god kunskap om den författningsreglerade patientsäkerheten med krav på yrkesutövare, vårdgivare och den statliga tillsynen bl.a. Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Riksdagens ombudsmän (JO), Läkemedelsverket, Datainspektionen m.fl. Vidare klargörs den medicinska rättens beståndsdelar och när personligt straffansvar kan komma i fråga och det särskilda ansvar som vilar på den legitimerade yrkesutövaren.

Resultat för deltagaren

Deltagare som genomgått utbildningen har bättre förutsättningar att hantera patientsäkerhet. Från såväl patient-, personal- som rättssäkerhetsperspektiv är det inte bara viktigt utan nödvändigt att veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller.

Resultat för patient och samhället

Verksamheten kan säkerställa att ST-läkaren är välinformerad och på så sätt fullgöra sitt arbete på ett säkrare sätt.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Kursen uppfyller del av delmål enligt både SOSFS 2008:17 och dess ersättare SOSFS 2015:8.

SOSFS 2015:8, del av delmål A6:

”Den specialistkompetenta läkaren ska:

– uppvisa kunskap om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården och för dess personal
– uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och administration”.

SOSFS 2008:17, del av delmål 18: (tillämplig enl. övergångsbestämmelser i SOSFS 2015:8)

"Att ha kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk".

5. Program

Schema

Program

09.30
Samling och välkomstkaffe.

10:00 – 12:00
Etiska och juridiska regelverks krav på läkaren – likt och olikt regelverken emellan
Att förstå och tolka juridiska regler – rättsregler och rättskällorna – förarbeten, praxis, doktrin
Rättsvillfarelse – skyldigheten att känna till och följa gällande rätt
Den medicinska rättens grunder och innehåll – rättsområdet medicinsk rätt och disciplinerna
Patientens rättsliga ställning – självbestämmande och integritet – förutsättningar för tvång

12:00 – 13:00 Lunchuppehåll

13:00 – 14:30
Hälso- och sjukvårdslagstiftningen – en skyldighetslagstiftning med inslag av rättigheter
Hälso- och sjukvårdens ledning och administration – ledningsansvar och yrkesansvar
Ansvarsförhållandet mellan läkaren, handledaren, vårdgivaren och verksamhetschef
Läkarens rättsliga ställning – det personliga yrkesansvaret och ansvar i jourverksamhet.

14:30 – 15:00 Eftermiddagskaffe

Tillsynen över hälso- och sjukvårdsverksamheten och yrkesutövarna – organisationen
Tillsynsnivåerna – personlig egentillsyn, vårdgivarens tillsyn och tillsynsmyndigheterna
Regelverket om patientsäkerhet och åtgärds- och trygghetsregleringen vid vårdskada
Åtgärdssystemet vid fel och försummelser – IVO och HSAN – legitimationsinnehav m.m.

16:00 Avslut dag 1

Dag 2

09:00 – 12:00
Regelverket och reglerna om läkarens allmänna och specifika skyldigheter
Läkarens skyldigheter i patientmötet – information, samtycke och samråd
Läkarens beslut om åtgärd – vid åtgärd bedömning om egenvård eller hälso- och sjukvård
Dokumentationsskyldigheten – patientjournaler och intyg
Inre sekretess – behörighet och åtkomst till patientjournaler – dataintrång och tystnadsplikt

12:00 – 13:00 Lunchuppehåll

13:00 – 14:30
Läkarens anmälningsplikter och upplysningsskyldighet till myndigheter m.m.
Regelverket och reglerna om läkemedelshanteringen
Regelverket och reglerna om medicintekniska produkter

14:30 – 15:00 Kunskapstest

15:00 Kursavslutning

Kursansvarig: Chefsjurist Ulf H Fröberg, IMR AB

6. Metodik

Pedagogisk metod

Utbildningen genomförs i föreläsningsform med inslag av diskussioner och praktikfall.
Så långt som möjligt görs anpassningar till deltagares särskilda krav och önskemål.

Kursmaterial

Kursdokumentationen hämtas i första hand från Institutet för Medicinsk Rätt AB:s egen förlagsverksamhet med aktuella boktitlar om medicinsk juridik, bl.a. medicinsk författningsbok m.fl.

Förberedelser

Inga

Kunskapskontroll

Kursen avslutas med ett kunskapstest. Efter godkännande erhålls intyg.

7. Uppföljning

Kompetensutveckling

ST-läkaren kan teckna avtal med IMR om juridiskt support för sig själv eller hela sin enhet/verksamhet. Givetvis bistår även IMR med besvarande av frågor av medicinrättslig karaktär.

Teckna exempelvis "Lilla Supporten" och få juridisk support via mail eller telefon för dig och din avdelning. Med vårt supportavtal får du som abonnent tillgång till kvalificerad juridisk rådgivning och information. Abonnemanget är ett unikt frågeverktyg som hjälper dig att se till att din verksamhet motsvarar gällande juridiska krav enligt lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.

- Du får konsultera våra jurister via mail och telefon under avtalsperioden. Juristerna har ambitionen att ge dig inte bara korrekta svar utan också svar så snart som det bara är möjligt.
- Du får den årligen uppdaterade Medicinsk Författningsbok som även finns tillgänglig online där du kan fritextsöka i hela boken om drygt 1400 sidor.
- Du får även ett års prenumeration på vår tidning Svensk Medicinsk Rätt som också den är tillgänglig online.

Priset är 9.995 exkl. moms och gäller per 12-månadersperiod.

8. Utvärdering

Lipus utvärdering

Utbildningen utvärderas enligt Lipus utvärderingsmall.

Tidigare Lipus- eller IPULS-certifiering

2012-02-06, Juridik för ST-läkaren A:11
2011-02-07, Juridik för ST-läkaren A:03
2011-09-19, Juridik för ST-läkaren A:04
2010-09-20, Juridik för ST-läkaren A:04
2010-02-08, Juridik för ST-läkaren A:03
2009-02-09, Juridik för ST-läkaren A:04

Denna kurs har dock utökats till två dagar och är anpassad för att täcka in de nya delmålen i SOSFS 2015:8.

Planering

Denna utökade kurs är till 25% ny och ej utvärderad av Lipus tidigare.

9. Praktisk information

Startdatum

05 Feb, 2016

Slutdatum

26 Feb, 2017

Andra tidsuppgifter

Kursen inleds kl. 09.30 och slutar kl. 16.00 dag 1 och inleds 09.00 och avslutas 15.00 dag 2.

Kursen hålls återkommande under både vår- och hösttermin.

Kursplats

IMR:s utbildningslokaler i Gamla stan, Stockholm. (T-bana: Gamla stan).
Munkbrogatan 4
111 27 Stockholm

Utbildningen kan också genomföras efter överenskommelse med beställaren på annan plats och datum enligt beställarens önskemål. Kontakta IMR för särskild offert.

Kursorten – län

Stockholms län

Antal deltagare

Max 30

Språk

Svenska

Avgift

5 495 kr exkl. moms/deltagare och innefattar förutom kursdeltagande två dagar även för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Kringkostnader

Resor och logi ingår ej i kursavgift.

Anmälningsförfarande

Anmälan sker företrädelsevis via hemsidan www.imrab.se genom att fylla i ett anmälningsformulär. Det går också bra att ringa 08-731 50 55 eller maila imrab@imrab.se.
länk till kursens webbplats

Intyg

Deltagaren får kursintyg i samband med kursavslut och avklarat kunskapstest.

Kontaktperson

Linnea Flink
linnea.flink@imrab.se
Tfn: 08-731 50 55 (vxl)
Institutet för Medicinsk Rätt AB
Box 1276
181 24 LIDINGÖ

Länk till kursens webbplats

imrab.se/produkt/juridik-for-st-lakare-och-handledare/

10. Antagning

Antagningsförfarande

Antagande till utbildning sker genom anmälan via e-post eller anmälningsformulär på hemsidan. Anmälan sker i den ordning dessa kommer in.

Bekräftelse

Automatisk bekräftelse skickas till av beställaren angivna e-postadresser efter genomförd anmälan. Information om kursinnehåll, tider och plats etc. finns på vår hemsida.

Krav för deltagande

Om deltagande kräver t.ex. verksamhetschefs/handledares godkännande får deltagaren själv inhämta detta.

11. Kursansvariga

Initiativtagare

Institutet för Medicinsk Rätt AB.
www.imrab.se

Ansvarig för innehåll

Ulf H Fröberg
Chefsjurist vid Institutet för Medicinsk Rätt AB.

Övergripande kurs- och kvalitetsansvarig

Ulf H Fröberg, VD/chefsjurist vid Institutet för Medicinsk Rätt AB, Lidingö/Stockholm.

Kursadministration

Linnea Flink, jurist och administrativt ansvarig, IMR AB

Övriga samarbetspartners

Inga

Målgruppsrepresentant

Ingen utomstående har konsulterats. En snarlik kurs har genomförts med goda resultat under flera års tid, denna är bl.a. avsedd att passa nya delmål enl. SOSFS 2015:8.

12. Finansiering

Finansiering

Inga

Kringarrangemang

Inga

Sponsorers närvaro

Inga sponsorer

Jävsförhållande

Inga